หน้าหลัก

ตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้านหนองหล่ม

สินค้ายอดนิยม

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร สัมผัสวิถีภูไท สายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง บรรพบุรุษบ้านหนองหล่มดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองวังอ่างคำ สปป. ลาว เมื่อเกิดความแห้งแล้ง จึงได้อพยพมาที่ห้วยหนองหล่มที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้ มีน้ำไหลตลอดปี จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำที่อาศัยว่า “บ้านหนองหล่ม” หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงมีทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่สวยงาม สามารถล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอีกทั้งชมการเกษตรบนเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขง ที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้คอยบริการ

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองหล่ม

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีผู้ไทย และสายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง บรรพบุรุษบ้านหนองหล่มดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองวังอ่างคำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาเกิดความแห้งแล้ง ผู้คนจึงได้อพยพมาจนพบหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งหนองน้ำใหญ่แห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดปี อีกทั้งสภาพโดยรอบเต็มไปด้วยป่าไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร มีที่ดินเหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จึงได้ตกลงตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ เรียกชื่อว่า “ห้วยหนองหล่ม” และตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำที่อาศัยว่า “บ้านหนองหล่ม” จนกระทั่งปัจจุบัน

บ้านหนองหล่ม เป็นหมู่บ้านที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงมีทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่สวยงาม สามารถล่องเรือชม ทัศนียภาพสองฝั่งโขง อีกทั้งชมการเกษตรบนเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านพร้อมต้อนรัด้วยอัธยาศัยอันดีตามวิถีผู้ไทยที่อบอุ่น และมีวิทยากรชุมชนที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขง และหมู่บ้านหนองหล่มก็เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเปิดให้นักท่องเที่ยวนักศึกษาและประชาชนที่สนใจมาศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงวิถีผู้ไทยกับสายน้ำและนำชมกิจกรรมต่างๆการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมทัศนียภาพ  สองฝั่งโขง ชมเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขง ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ส่วนภาคกลางคืนมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารพาแลง ชมลำผญา ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เสื้อผ้าฝ้าย ตะกร้าสานพลาสติก ลูกประคบ ขนมข้าวเกรียบ ข้าวกล้อง เป็นต้น และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านจัดทำมาเพื่อหารายได้ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาให้นักท่องเที่ยวได้อุดหนุน ถ้าชาวบ้านมีผลผลิต เช่น พื้นที่บ้านหนองหล่มจะเป็นพื้นที่ติดริมโขงชาวบ้านส่วนมากทำการเกษตรปลูกพืชผัก ชาวบ้านจะนำพืชผักมาจำหน่ายในวันที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงานและยามรุ่งเช้าร่วมทำบุญตักบาตรรับบรรยากาศริมโขง กิจกรรมของทางหมู่บ้านนี้ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีคณะกรรมการจำนวน15คนเป็นผู้บริหารและมีหน่วยงานของโครงการพัฒนาชุมชน เข้ามาเป็นที่ปรึกษาร่วมด้วย พร้อมกับชาวบ้านหนองหล่มทุกคนมาร่วมในกิจกรรม เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง

ภูมิศาสตร์

     ทิศเหนือ   : ติดต่อกับ  บ้านโคก  หมู่ที่  4   ตำบลโพธิ์ไทร    

     ทิศใต้    : ติดต่อกับ  บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่  1,2  ตำบลโพธิ์ไทร

     ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับ แม่น้ำโขง

     ทิศตะวันตก   : ติดต่อกับ บ้านนายอ  หมู่ที่  9  ต.เหล่าหมี

 

ภูมิประเทศ  

      ที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำโขง

 

ภูมิอากาศ 

      ร้อนชื่น

นายสมทราย  ยืนยง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุนีย์ พิกุลศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายอภินันท์ โพธิ์ไทร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายเมธา ยืนยง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
นายอัครเดช ปานวงค์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
นางดวงใน ยืนยง ตำแหน่ง ประธาน อสม.
นายแสวง ยืนยง ตำแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
นายทองถิ่น ยืนยง ตำแหน่ง ประธานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน/กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
นางวิไลวรรณ ยืนยง ตำแหน่ง ประธานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

นายสุรศักดิ์ ยืนยง ปราชญ์ด้าน เรือขุดโบราณ

นายมานพ พิกุลศรี ปราชญ์ด้าน พิพิธภัณฑ์ชุมชน

นายพุทธา ยืนยง ปราชญ์ด้าน พระมุจจลินทร์

นายอภินันท์ โพธิ์ไทร ปราชญ์ด้าน หนองหล่ม (อุโมงค์พันธุ์ไม้น้ำ)

นายทองถิ่น ยืนยง ปราชญ์ด้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน

นางสิริหวัง อุทโท ปราชญ์ด้าน แปรรูปผ้า // ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอ

นางสมหมาย ยืนยง ปราชญ์ด้าน ฉีกใบตอง

นายสุรศักดิ์ ยืนยง

นายมานพ พิกุลศรี

นายพุทธา ยืนยง

นายเลิง ยืนยง

นายทองถิ่น ยืนยง

นายเมธา ยืนยง

นายเทียม ยืนยง

นางทิยาภรณ์ ยืนยง

นางสาวอังคณา สุริโย

นางสม ยืนยง

นางบุญสม ยืนยง

นางวิไลวรรณ ยืนยง

นางแปลง ยืนยง

นางกะละลา ใจตรง

นางอมลรุจี ยืนยง

นางอมรรัตน์ อังคณา

นางสุราณี นิลธิราช

นายบัวผัด พิกุลศรี

สุดยอดของดี

กิจกรรมของหมู่บ้าน

รำผญา

ลักษณะกิจกรรม : การแสดงพื้นบ้าน แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณี

วันที่และช่วงเวลา : ตลอดทั้งปี

อาหารพื้นถิ่น

ลาบปลา , ต้มปลา , แกงสำมะปิ , อู้ขี้ปลา, ข้าวผัน

ของฝาก / ของที่ระลึก

สินค้าจากผ้าเย็บมือหนองหล่ม

ชื่อผู้ประกอบการ:นางอมรรัตน์ อังคณา ที่อยู่ : 175 ม.3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

thThai
thThai